Єланецький район » Рада волонтерів
Українська | Русский | English
Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Рада волонтерів

^Нагору

 

ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
16.02.2015
Єланець
№37-р
 
 
 
Про створення ради волонтерів
при Єланецькій райдержадміністрації
 
 
Відповідно до статей 23, 37, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність», на виконання доручення голови облдержадміністрації від 14 лютого 2015 року №650/0/05/-60/3-15, з метою забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади та волонтерських організацій, які діють на території Єланецького району:
 
1. Створити раду волонтерів при Єланецькій райдержадміністрації у складі згідно з додатком.
 
2. Затвердити Положення про раду волонтерів при Єланецькій райдержадміністрації (додається).
 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Зайзбурга О.А.
 
 
 
 Голова райдержадміністрації                                                     О.П.Гуліна
 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
                   
 Розпорядження голови Єланецької районної державної адміністрації
16.12.2015 № 37-р
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про раду волонтерів при
Єланецькій райдержадміністрації
 
1. Рада волонтерів при Єланецькій райдержадміністрації (далі – рада волонтерів) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою налагодження ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади з волонтерськими організаціями, сприяння у провадженні волонтерської діяльності, забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів волонтерів, волонтерських організацій та отримувачів волонтерської допомоги.
 
2. У своїй діяльності рада волонтерів керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
3. Основним завданням ради волонтерів є координація діяльності місцевих органів виконавчої влади і волонтерських організацій з питань реалізації державної політики у сфері оборони, медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців та учасників АТО, соціального захисту військовослужбовців та їх сімей.
 
4. Рада волонтерів відповідно до покладених на неї завдань:
 
1) готує та подає голові райдержадміністрації пропозиції з питань реалізації державної політики у сфері оборони, підвищення обороноздатності Збройних Сил України, медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців та учасників АТО, соціального захисту військовослужбовців та їх сімей;
 
2) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органів медичної сфери та соціального захисту;
 
3) збирає, узагальнює та подає голові райдержадміністрації інформацію про пропозиції волонтерських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов’язані із захистом прав, свобод і законних інтересів волонтерів, волонтерських організацій та отримувачів волонтерської допомоги;
 
4) готує та подає пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 
5) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Єланецької райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.
 
5. Рада волонтерів має право:
 
1) залучати до роботи ради посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
 
2) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 
3) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
 
4) брати участь в обговоренні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, пов’язаних з діяльністю волонтерських організацій та волонтерів.
 
6. До складу ради волонтерів можуть входити представники волонтерських організацій України, представники благодійних фондів та громадських об’єднань, окремі активісти волонтерського руху.
 
7. Склад ради волонтерів визначається головою райдержадміністрації за пропозицією волонтерських організацій шляхом видання відповідного розпорядження.
 
8. Рада волонтерів утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів. Голова ради, заступник голови, секретар та члени ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 
Члени ради волонтерів особисто беруть участь у її засіданнях.
9. Засідання ради волонтерів проводить голова ради, у разі його відсутності - заступник голови ради.
 
10. Голова ради волонтерів:
 
організовує діяльність ради волонтерів;
 
скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 
підписує документи від імені ради волонтерів;
 
представляє раду волонтерів у відносинах з органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, установами та організаціями;
 
може брати участь у засіданнях колегії Єланецької райдержадміністрації.
 
11. Основною формою роботи ради волонтерів є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Для оперативного вирішення проблемних питань, що належать до компетенції ради волонтерів, засідання можуть проводитися шляхом заочного (дистанційного) опитування за допомогою засобів електронного зв’язку.
 
Засідання ради волонтерів є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
 
Засідання ради волонтерів проводяться відкрито.
 
У засіданнях ради волонтерів бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Єланецької райдержадміністрації.
 
12. Рішення ради волонтерів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 
Рішення ради волонтерів мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Єланецькою райдержадміністрацією.
 
13. Рада волонтерів інформує Єланецьку райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в спеціально створеній рубриці "Рада волонтерів" на офіційному веб-сайті Єланецької райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про план роботи, склад, прийняті рішення, протоколи засідань, звіти про роботу.
 
14.Організаційно-технічне забезпечення діяльності ради волонтерів здійснюється сектором з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації .
 
15. Члени ради волонтерів мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщується Єланецька райдержадміністрація.
 
 
 
 
Завідувач сектору з питань
внутрішньої політики, зв'язків з громадськими
організаціями та засобами масової
інформації апарату райдержадміністрації                                        О.С.Данчук

 

СКЛАД
ради волонтерів при Єланецькій райдержадміністрації

 
Голова ради:
Брусліновський
Юрій Іванович - голова спілки підприємців району (за узгодженням)
 
Заступник голови ради:
Хворостян
Валерій Іванович - голова фермерського господарства “Хворостян” (за узгодженням)
                                                     
Секретар ради:
Костюченко
Аліна Анатоліївна - фізична особа-підприємець (за узгодженням)
 
Члени ради:
Бобровнік
Олександр Миколайович - фізична особа-підприємець (за узгодженням)
 
 
Демченко
Андрій Григорович - голова фермерського господарства “Тандем”(за узгодженням)
 
Добрянський
Євгеній Іванович - голова фермерського господарства “Добробут” (за узгодженням)  
 
Жовтонога
Євген Володимирович - фізична особа-підприємець (за узгодженням)
 
Саркісян
Валерій Шахназарович - керівник Єланецького районного союзу сільськогосподарських підприємств (за узгодженням)
 
Чабаненко
Вадим Анатолійович - керівник ТОВ “Альянс” (за узгодженням)