Українська | Русский | English
Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Районний військовий комісаріат

 

ПЕРЕВАГИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ:

Починаючи з 01 січня 2017 грошова винагорода складає : 

-          Заробітна плата від 7000 грн.

-          на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону – 6000.00 грн за місяць.

-          в інших місцях дислокації в межах визначеного районну воєнного конфлікту (АТО) -2400.00 за місяць.

-          Матеріальна допомога раз на рік від 4070 грн.

-          Матеріальна допомога на оздоровлення раз на рік від 4070 грн.

-          Безкоштовне санаторно-курортне лікування.

-          Оплата комунальних послуг в розмірі 25 % від загальної суми .

-           Можливість оформлення земельного наділу під житло або городне господарство.

-          Пільговий проїзд у транспорті в межах України.

-          Безкоштовна вища освіта.

-          Інші пільги передбачені у ст.12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

                                 За отриманням детальної інформації звертатися до

Єланецького районного військового комісаріату

смт. Єланець вул. 1 Травня 23

 

 

ЩО ТИ ПОВИНЕН ЗНАТИ ПРО ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

        

Служба у Збройних Силах України – відповідальний і почесний обов’язок громадянина України, важливий етап твого життя. Цей етап пов’язаний з виконанням незвичних, складних обов’язків, що потребує значних вольових зусиль, уміння долати як зовнішні труднощі, так і твої внутрішні проблеми, притаманні молодій людині.

Багаторічний досвід показує, що служба у Збройних Силах позитивно вплине на розвиток твоєї особистості, сформує риси характеру, необхідні як для захисника Батьківщини, так і для свідомого громадянина у цивільному (позаармійському) житті. Ти згадуватимеш військову службу як цікаву і, якоюсь мірою, романтичну. Але це буде потім. А зараз ти готуєшся до служби, попереду нові проблеми, запитання.

Конституцією України визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є почесним обов’язком громадянина України.

Військова служба полягає у виконанні конкретних військових обов’язків в складі Збройних Сил України.

Військовий обов’язок включає:

підготовку громадян до військової служби;

приписку до призовних дільниць;

призов на строкову військову службу;

дотримання правил військового обліку.

Кожен з цих етапів докладно регламентований Законом України “Про військовий обов'язок і військову службу” (далі Закону).

Щодо вiйськового обов’язку громадяни України подiляються на такi категорiї:

допризовники — особи, якi пiдлягають приписцi до призовних дiльниць;

призовники — особи, приписанi до призовних дiльниць;

вiйськовослужбовцi — особи, якi проходять вiйськову службу.

Відповідно до пункту 1 статті 10 Закону громадяни України, якi приписанi до призовних дiльниць зобов’язанi:

прибувати за викликом районного (мiського) вiйськового комiсарiату для оформлення вiйськово-облiкових документiв, приписки, проходження медичного огляду, направлення на пiдготовку з метою здобуття або вдосконалення вiйськово-облiкової спецiальностi, призову на вiйськову службу;

проходити медичний огляд та лiкування в лiкувально-профiлактичних закладах згiдно з рiшеннями комiсiї з питань приписки, призовної комiсiї або вiйськово-лiкарської комiсiї районного (мiського) вiйськового комiсарiату;

проходити пiдготовку до вiйськової служби, вiйськову службу;

виконувати правила вiйськового облiку, встановленi законодавством.

 

ПРИПИСКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ПРИЗОВНИХ ДІЛЬНИЦЬ

 

Приписка громадян України чоловiчої статi до призовних дiльниць проводиться з метою взяття їх на вiйськовий облiк, визначення наявних призовних ресурсiв, ступеня придатностi до вiйськової служби, встановлення освiтнього рiвня, здобутої спецiальностi або професiї, рiвня фiзичної пiдготовки, вивчення особистих якостей.

До призовних дiльниць щороку протягом сiчня — березня приписуються допризовники, яким у рiк приписки виповнюється 17 рокiв. Приписка проводиться районними (мiськими) вiйськовими комiсарiатами за мiсцем проживання.

Не пiдлягають приписцi до призовних дiльниць громадяни України, якi вiдбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусовi заходи медичного характеру. Вiд явки на приписку звiльняються лише особи, якi мають тяжкi захворювання та позбавленi можливостi вiльного пересування, що повинно пiдтверджуватися довiдками вiдповiдних лiкувально-профiлактичних закладiв або медико-соцiальних експертних комiсiй.

Усi громадяни, якi викликаються районними вiйськовими комiсарiатами для проходження приписки, зобов’язанi прибути до призовних дiльниць у термiни, зазначенi у повiстцi, та подати необхiднi документи, а саме:

копії паспорту та свідоцтва про народження;
копію атестата, диплома, свідоцтва чи довідку про освіту;
довідку про склад сім'ї;

копію ідентифікаційного коду;
довідку   з   місця   роботи  або  навчання  із  зазначенням:  для працюючих  - посади,  фаху,  з  якого  часу  працює;  для тих, що навчаються, - курсу чи класу;
характеристику з місця роботи або навчання;
чотири фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (знімок без головного убору);
свідоцтва, посвідчення  і   довідки   про   одержання   спортивних розрядів,  про  спеціальність,  одержану в професійно-технічному навчальному закладі;
у разі наявності посвідчення водія автомобіля;
інші документи, що характеризують особистість призовника.

Поважними причинами неприбуття громадян до призовних дiльниць у термiни, встановленi районним вiйськовим комiсарiатом, вважаються:

перешкода стихiйного характеру, хвороба або iншi обставини, якi позбавили громадянина особисто прибути;

смерть або тяжка хвороба близького родича.

Причини неприбуття повиннi пiдтверджуватися вiдповiдними документами.

Всі громадяни, які прибули для приписки до призовної дільниці проходять медичний огляд.

Медичний огляд громадян, якi приписуються до призовних дiльниць, та визначення придатностi їх до вiйськової служби за станом здоров’я здiйснюються методом iндивiдуальної оцiнки вiдповiдно до вимог Положення про вiйськово-лiкарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України.

Громадяни, якi приписуються до призовних дiльниць, проходять рентгенологiчне (флюорографiчне), лабораторне та у разi потреби iншi види медичного обстеження. Вiдвiдування лiкувально-профiлактичних i лiкувальних закладiв згiдно з рiшенням комiсiї з питань приписки є обов’язковим.

Пiсля закiнчення медичного огляду кожний лiкар заносить до облiкової картки призовника та iнших документiв данi про встановлений дiагноз, висновок про ступiнь придатностi до вiйськової служби.

Громадянам, приписаним до призовних дiльниць, видається посвiдчення про приписку до призовної дiльницi. Посвiдчення про приписку до призовної дiльницi видається за особистим пiдписом призовника у вiдомостi видачi. У разi втрати посвiдчення про приписку призовнику видається дублiкат. Видача дублiката посвiдчення про приписку проводиться за письмовою заявою призовника, в якiй зазначаються обставини втрати.

 

 

 

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ПРИЗОВНИКІВ

 

Вiйськовий облiк призовникiв ведеться за мiсцем їх постiйного чи тимчасового проживання. Основним завданням вiйськового облiку є своєчасне виявлення громадян призовного вiку, якi проживають на територiї, що обслуговується вiйськовим комiсарiатом, визначення їх кiлькiсно-якiсної характеристики, забезпечення органiзованого проведення чергових призовiв на строкову вiйськову службу, здiйснення контролю за виконанням громадянами вимог Закону.

Призовники, якi прибули з iнших мiсцевостей (адмiнiстративно-територiальних одиниць) або з-за кордону на термiн понад три мiсяцi, повиннi протягом 7 днiв стати на вiйськовий облiк. Взяття на вiйськовий облiк проводиться на пiдставi письмової заяви, поданої ними на iм’я вiйськового комiсара районного військового комісаріату.

У разi вибуття у службовi вiдрядження, на навчання, у вiдпустку або на лiкування в iншу мiсцевiсть, на постiйне або тимчасове (понад три мiсяці) проживання призовники повиннi знятися з вiйськового облiку за мiсцем проживання. Для зняття з вiйськового облiку призовник зобов’язаний особисто з’явитися до районного вiйськового комiсарiату i подати письмову заяву, в якiй зазначається причина зняття з вiйськового облiку та точна адреса нового мiсця проживання, i у разi потреби подати вiдповiднi документи.

Дозвiл на зняття призовникiв з вiйськового облiку дається вiйськовим комiсаром.

Змiна мiсця вiйськового облiку призовниками, якi досягли 18-рiчного вiку, допускається до офiцiйного опублiкування Указу Президента України про черговий призов громадян на строкову вiйськову службу. Пiсля оголошення чергового призову змiна мiсця вiйськового облiку можлива лише в окремих випадках за умови подання до вiйськового комiсарiату документiв, якi пiдтверджують, що призовник:

переведений на роботу в iншу мiсцевiсть;

вибув на нове мiсце проживання;

прийнятий до навчального закладу i вибуває для продовження навчання або -закiнчив навчальний заклад i направляється на роботу.

Призовники, якi не перебувають на вiйськовому облiку, приймаються на роботу (навчання) тiльки пiсля взяття їх на вiйськовий облiк у вiйськових комiсарiатах за мiсцем проживання.

За порушення правил вiйськового облiку, неявку за викликом до вiйськового комiсарiату без поважних причин, умисне псування або недбале зберiгання посвiдчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання облiковому органу вiдомостей про змiну мiсця проживання, навчання, освiти, мiсця роботи i посади призовники притягуються до адмiнiстративної вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.

 

ПРИЗОВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СТРОКОВУ ВIЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

 

На строкову вiйськову службу призиваються придатнi для цього за станом здоров’я громадяни України чоловiчої статi, яким до дня вiдправлення у вiйськовi частини виповнилося 18 рокiв, та старшi особи, якi не досягли 27-рiчного вiку i не мають права на звiльнення або вiдстрочку вiд призову на строкову вiйськову службу.

У мирний час призову на строкову вiйськову службу не пiдлягають громадяни:

яким вiдповiдно до статтi 17 Закону надано вiдстрочку вiд призову — до закiнчення термiну її дiї або втрати щодо неї пiдстав (вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається призовникам за рiшенням районної (мiської) призовної комiсiї за сiмейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освiти та продовження професiйної дiяльностi. Призовники, яким надано вiдстрочку вiд призову на строкову вiйськову службу, зобов’язанi щороку до 1 жовтня подавати у районнi (мiські) вiйськовi комiсарiати документи, що пiдтверджують їх право на вiдстрочку);

звiльненi вiд призову вiдповiдно до статтi 18 Закону;

щодо яких здiйснюється кримiнальне провадження до прийняття вiдповiдного рiшення, а також засудженi до позбавлення волi.

Призов громадян України на строкову вiйськову службу включає проходження ними призовної комiсiї та вiдправлення їх до вiйськових частин.

Строки строкової вiйськової служби в календарному обчисленнi встановлюються:

для солдатiв i матросiв, сержантiв i старшин, якi проходять строкову вiйськову службу в Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях, — до 18 мiсяцiв;

для осiб, якi на час призову на строкову вiйськову службу мають ступiнь вищої освiти спецiалiст або магiстр, — до 12 мiсяцiв.

Початком проходження вiйськової служби вважається день вiдправлення у вiйськову частину з обласного збiрного пункту.

Закiнченням проходження вiйськової служби вважається день виключення вiйськовослужбовця зi спискiв особового складу вiйськової частини.

Пiсля набрання чинностi Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

призовники, яким надiйшла повiстка районного (мiського) вiйськового комiсарiату на прибуття до призовної дiльницi для проходження призовної комiсiї, зобов’язанi прибути в пункт i у строк, зазначенi в повiстцi;

у разi якщо за будь-яких обставин повiстка не надiйшла, громадяни призовного вiку зобов’язанi з’явитися до призовної дiльницi в десятиденний строк з дня початку вiдповiдного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

призовники, якi змiнили мiсце проживання, зобов’язанi в семиденний строк прибути до районного (мiського) вiйськового комiсарiату за новим мiсцем проживання для взяття на вiйськовий облiк.

У разi неявки призовника без поважних причин за викликом районного (мiського) вiйськового комiсарiату на призовну комiсiю вiн несе вiдповiдальнiсть, установлену законом.

Поважними причинами неприбуття призовникiв до призовних дiльниць у строк, установлений вiйськовим комiсарiатом, якi пiдтвердженi вiдповiдними документами, визнаються:

перешкода стихiйного характеру, хвороба призовника або iншi обставини, якi позбавили його можливостi особисто прибути у зазначенi пункт i строк;

смерть його близького родича (батькiв, дружини, дитини, рiдних брата, сестри, дiда, баби) або близького родича його дружини.

Громадянам України, якi звiльняються з роботи у зв’язку з призовом або прийняттям на вiйськову службу, виплачується вихiдна допомога в розмiрi двох мiнiмальних заробiтних плат.

Громадяни України для виконання обов’язкiв, пов’язаних iз взяттям на вiйськовий облiк, призовом або прийняттям на вiйськову службу, а також особи, якi направляються районними (мiськими) вiйськовими комiсарiатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стацiонарних умовах), лiкування, звiльняються вiд роботи на час, необхiдний для виконання зазначених обов’язкiв та перебування в лiкувальному закладi охорони здоров’я, iз збереженням за ними мiсця роботи, займаної посади i середньої заробiтної плати.

 

 Тривають системні та комплексні заходи щодо поетапного переходу військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

 

     На Миколаївщині успішно тривають системні та комплексні заходи щодо поетапного переходу військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до вимог державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року та на виконання окремого доручення Командувача Сухопутних військ Збройних Сил від 10.01.2018 року №187 виконання заходів переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки заплановано завершити до
30 грудня 2019 року. В Миколаївській області планується створити
25 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а саме: Миколаївський обласний військовий комісаріат сплановано переформувати у обласний ТЦК та СП, а 24 районні (міські) військові комісаріати – у районні (міські) ТЦК та СП.

  Військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату зазначив, що протягом 2017 року здійснювалась апробація функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі Чернігівського обласного військового комісаріату. За результатами експерименту було підтверджено доцільність створення нової організаційно-штатної структури в інших військових комісаріатах Збройних Сил України, як нової ефективної структури місцевих органів військового управління. За словами полковника Сергія Іванова «Перехід на новий формат роботи матиме тільки позитивні наслідки та сприятиме прозорості в системі обслуговування і надання сервісних послуг у питаннях соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей».

Як уже зазначалося раніше, 16 січня 2018 року за ініціативи військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату в обласній державній адміністрації відбулась нарада з питань обговорення можливості прийняття обласної та районних (міських) програм щодо фінансування обладнання будівель територіальних центрів, які знаходяться на балансі місцевих рад за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Заступник військового комісара -  начальник мобілізаційного відділу Миколаївського обласного військового комісаріату звернув увагу, що в період з 11 по 18 січня 2018 року у всіх районах Миколаївської області (та містах обласного підпорядкування) проведено робочі наради військових комісарів з керівниками районних державних адміністрацій, районних та міських рад, головами селищних рад та об’єднаних територіальних громад з питань реформування місцевих органів військового управління. Також полковник Віталій Куліш зауважив, що 22 травня 2018 року першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації та військовим комісаром Миколаївського обласного військового комісаріату затверджено План взаємодії Миколаївського обласного військового комісаріату та Миколаївської обласної державної адміністрації з питань формування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів Миколаївської області. У районах (містах) області організовано відповідну роботу та затверджено аналогічні Плани взаємодії з районними державними адміністраціями (міськими радами), органами місцевого самоврядування щодо створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів.

Крім того, військовим комісаром Миколаївського обласного військового комісаріату 27 червня 2018 року проведено робочу нараду з керівництвом облдержадміністрації, обласної ради з питання реформування військових комісаріатів області. На даний час знайдено порозуміння з керівництвом Миколаївської обласної та райдержадміністрацій щодо потреби у реформуванні та виділенні фінансових ресурсів з місцевих бюджетів на облаштування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

 

 

            Група з морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю
Миколаївського обласного військового комісаріату